• História

    • Miestom vzdelávania sestier sa 1.9.1960 stala aj Skalica, kde vznikla Stredná zdravotnícka škola. Vzdelávala a vzdeláva stredný zdravotnícky personál v odboroch: zdravotná sestra (1960 - 1996) a detská sestra (1960 - 1999), všeobecná sestra (1992 - 2005), zdravotnícky asistent (2001 – dodnes), od 1. 9. 2019 bude odbor zdravotnícky asistent nahradený odborom praktická sestra; masér (2012 – dodnes).

     Nižší zdravotnícky personál v odboroch: ošetrovateľka (1971 – 1973) a sanitár (1994 – dodnes). Škola získala akreditáciu na roky 2014 - 2018 a realizovala špecializačný študijný program v špecializačnom odbore starostlivosť o seniorov v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent.  

     Od roku 2008 poskytuje škola kurzy prvej pomoci určené pre vodičov, zamestnancov inštitúcií, podnikov a širokú verejnosť. Reaguje na potreby trhu práce a podporuje celoživotné vzdelávanie.

     Svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelanie prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov, realizovania odbornej klinickej praxe v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb v Skalici, v Holíči a v kúpeľoch v Smrdákoch.  Škola veľmi úzko spolupracuje s Nemocnicou v Malackách i s NsP Myjava.

     Vybraní žiaci majú možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí (Rakúsko, Anglicko, Česká republika) vďaka grantom z programov podporovaných Európskou komisiou.

     Škola počas svojej histórie vychovala množstvo kvalitných absolventov, ktorí našli a nachádzajú uplatnenie hneď po skončení školy ako sestry, zdravotnícki asistenti, alebo po pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu najmä v odbore ošetrovateľstvo, ale i ako lekári, vysokoškolskí i stredoškolskí učitelia, psychológovia, fyzioterapeuti i v iných profesiách.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie