• História

    • Miestom vzdelávania sestier sa 1.9.1960 stala aj Skalica, kde vznikla Stredná zdravotnícka škola. Vzdelávala a vzdeláva stredný zdravotnícky personál v odboroch: zdravotná sestra (1960 - 1996) a detská sestra (1960 - 1999), všeobecná sestra (1992 - 2005), zdravotnícky asistent (2001 – dodnes), od 1. 9. 2019 bude odbor zdravotnícky asistent nahradený odborom praktická sestra; masér (2012 – dodnes).

     Nižší zdravotnícky personál v odboroch: ošetrovateľka (1971 – 1973) a sanitár (1994 – dodnes). Škola získala akreditáciu na roky 2014 - 2018 a realizovala špecializačný študijný program v špecializačnom odbore starostlivosť o seniorov v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent.  

     Od roku 2008 poskytuje škola kurzy prvej pomoci určené pre vodičov, zamestnancov inštitúcií, podnikov a širokú verejnosť. Reaguje na potreby trhu práce a podporuje celoživotné vzdelávanie.

     Svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelanie prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov, realizovania odbornej klinickej praxe v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb v Skalici, v Holíči a v kúpeľoch v Smrdákoch.  Škola veľmi úzko spolupracuje s Nemocnicou v Malackách i s NsP Myjava.

     Vybraní žiaci majú možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí (Rakúsko, Anglicko, Česká republika) vďaka grantom z programov podporovaných Európskou komisiou.

     Škola počas svojej histórie vychovala množstvo kvalitných absolventov, ktorí našli a nachádzajú uplatnenie hneď po skončení školy ako sestry, zdravotnícki asistenti, alebo po pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu najmä v odbore ošetrovateľstvo, ale i ako lekári, vysokoškolskí i stredoškolskí učitelia, psychológovia, fyzioterapeuti i v iných profesiách.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie