• Deň otvorených dverí

    • POZVÁNKA

     Pri príležitosti Dňa TTSK srdečne pozývame

     žiakov 9.  a 8. ročníkov a učiteľov Vašej školy,

     ako aj ostatných záujemcov na

      Deň otvorených dverí

     Miesto:           Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica

     Dátum:           4. október 2018        

     Čas:                9 00 – 14 00 hod.

     Program: 

     1. Exkurzia školou spojená s prezentáciou študijných odborov (zdravotnícky asistent/praktická sestramasér)
     2. Prezentácia výsledkov projektov realizovaných v rámci programov Erasmus +.
     3. Prevencia srdcovo-cievnych ochorení pre širokú verejnosť (meranie krvného tlaku, hmotnosti, BMI).
     4. Ukážky obväzovej techniky, starostlivosti o chorých.
     5. Ukážky masáží.
     6. Ukážky prvej pomoci s možnosťou osobne si vyskúšať -  život zachraňujúce úkony.
     7. Ostrov zdravia - prezentácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu.
     8. Ukážky pomôcok pre slabozrakých a nevidiacich s možnosťou vyskúšať si jednotlivé pomôcky (bielu paličku, nalievanie tekutín, použitie lupy,...)
     9. Súťaž pre žiakov základných škôl.
     10. Návšteva školského internátu a prezentácia jeho činnosti.
     11. Aktivity v rámci prevencie sociálno-patologických javov.
     12. Ukážka hasičskej techniky v spolupráci s HaZZ Holíč.

     Ak sa rozhodnete zúčastniť na Dni otvorených dverí, vyplňte prosím priloženú návratku.

     Tešíme sa na Vašu návštevu.

     S pozdravom

                                                                                         Mgr. Ľudmila Bábiková

     V Skalici 19.09.2018                                                                riaditeľka

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie