• Deň otvorených dverí

    • POZVÁNKA

     Pri príležitosti Dňa TTSK srdečne pozývame

     žiakov 9.  a 8. ročníkov a učiteľov Vašej školy,

     ako aj ostatných záujemcov na

      Deň otvorených dverí

     Miesto:           Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica

     Dátum:           4. október 2018        

     Čas:                9 00 – 14 00 hod.

     Program: 

     1. Exkurzia školou spojená s prezentáciou študijných odborov (zdravotnícky asistent/praktická sestramasér)
     2. Prezentácia výsledkov projektov realizovaných v rámci programov Erasmus +.
     3. Prevencia srdcovo-cievnych ochorení pre širokú verejnosť (meranie krvného tlaku, hmotnosti, BMI).
     4. Ukážky obväzovej techniky, starostlivosti o chorých.
     5. Ukážky masáží.
     6. Ukážky prvej pomoci s možnosťou osobne si vyskúšať -  život zachraňujúce úkony.
     7. Ostrov zdravia - prezentácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu.
     8. Ukážky pomôcok pre slabozrakých a nevidiacich s možnosťou vyskúšať si jednotlivé pomôcky (bielu paličku, nalievanie tekutín, použitie lupy,...)
     9. Súťaž pre žiakov základných škôl.
     10. Návšteva školského internátu a prezentácia jeho činnosti.
     11. Aktivity v rámci prevencie sociálno-patologických javov.
     12. Ukážka hasičskej techniky v spolupráci s HaZZ Holíč.

     Ak sa rozhodnete zúčastniť na Dni otvorených dverí, vyplňte prosím priloženú návratku.

     Tešíme sa na Vašu návštevu.

     S pozdravom

                                                                                         Mgr. Ľudmila Bábiková

     V Skalici 19.09.2018                                                                riaditeľka

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie