• Plán činnosti

    •  

     Školská odborná knižnica

      

     Knižnica je odborným, študijným, informačným a čitateľským centrom pre žiakov, zamestnancov našej školy a pre širokú verejnosť.

      

                                                                      

                          Otváracie hodiny

                               

                                 Pondelok:  8.00 – 14.00 hod.

                                 

                   Piatok: 8.00 – 14.00 hod.

                                

                                 

                                                  Poslanie a úlohy knižnice

      

      

     1. Poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu             a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov knižnica zabezpečuje:

     a) slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov

     b) uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb

     c) celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

     1. V rámci zabezpečovania ďalších úloh knižnica:

     a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie

             výchovno-vzdelávacej činnosti

         b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice

         c) vedie evidenciu dokumentov a periodík

         d) vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu výpožičiek

         e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov

             knižnice

          f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie

         g) koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu

         h) pripravuje učebné pomôcky a programy na informačnú výchovu v rámci  

             jednotlivých vyučovacích predmetov

     1.    spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami                  v regióne

          j) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

      

      

      

      

      

     Plán činnosti knižnice v šk. r. 2018/2019

      

     exkurzie v odbornej knižnici žiakov našej školy

     čítanie na pokračovanie v žiackom školskom rozhlase

     prevádzka čitárne /oddychového miesta na škole

      

      

     burza kníh

      

     prezentácia noviniek v školskej knižnici   

                                                              

     Voľná knižnica – funguje pri odbornej knižnici systémom:

       „vezmi → požičaj → prines“.

     Je kedykoľvek  voľne prístupná pre všetkých žiakov a zamestnancov školy v priestoroch  na chodbe pri odbornej knižnici, vedľa učebne P13.

      


      

       

      

              Zodpovedný pracovník:            Mgr. Jana Jacečková

                                                           jaceckovajana@centrum.sk

      

      

      

      

     Plán činnosti knižnice v šk. r. 2017/2018

      

     exkurzie v odbornej knižnici žiakov našej školy

     čítanie na pokračovanie v žiackom školskom rozhlase

     zriadenie čitárne/oddychového miesta na škole ( v spolupráci so ŽŠR)

     burza kníh ( v spolupráci so ŽŠR)

     prezentácia noviniek v školskej knižnici

     testovanie  čitateľskej gramotnosti (čistenie zubov, umývanie rúk, zdravý životný štýl)

     príspevok do školskej  ročenky na tému „Kniha, ktorá bola pre mňa inšpiráciou.“

     Medzinárodný deň školských knižníc (IASL – Medzinárodná asociácia školského    knihovníctva) = štvrtý októbrový pondelok (23.10.)→ bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL (International Asociacion of School Librarienship) v r. 1999.

                                                                       

     → kampaň: „ Čo mi chýba v školskej knižnici“.

     → tvorivé dielne : Výroba ručného papiera

     ☺ Voľná knižnica – funguje pri odbornej knižnici systémom  „vezmi → požičaj → prines“. Je kedykoľvek  voľne prístupná pre všetkých žiakov a zamestnancov školy v priestoroch  na chodbe pri odbornej knižnici, vedľa učebne P13.

      

     Zodpovedný pracovník:            Mgr. Jana Jacečková

                                                   jaceckovajana@centrum.sk

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie