• Plán činnosti

    •  

     Školská odborná knižnica

      

     Knižnica je odborným, študijným, informačným a čitateľským centrom pre žiakov, zamestnancov našej školy a pre širokú verejnosť.

      

                                                                      

                          Otváracie hodiny

                               

                                 Pondelok:  8.00 – 14.00 hod.

                                 

                   Piatok: 8.00 – 14.00 hod.

                                

                                 

                                                  Poslanie a úlohy knižnice

      

      

     1. Poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu             a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov knižnica zabezpečuje:

     a) slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov

     b) uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb

     c) celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

     1. V rámci zabezpečovania ďalších úloh knižnica:

     a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie

             výchovno-vzdelávacej činnosti

         b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice

         c) vedie evidenciu dokumentov a periodík

         d) vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu výpožičiek

         e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov

             knižnice

          f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie

         g) koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu

         h) pripravuje učebné pomôcky a programy na informačnú výchovu v rámci  

             jednotlivých vyučovacích predmetov

     1.    spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami                  v regióne

          j) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

      

      

      

      

      

     Plán činnosti knižnice v šk. r. 2018/2019

      

     exkurzie v odbornej knižnici žiakov našej školy

     čítanie na pokračovanie v žiackom školskom rozhlase

     prevádzka čitárne /oddychového miesta na škole

      

      

     burza kníh

      

     prezentácia noviniek v školskej knižnici   

                                                              

     Voľná knižnica – funguje pri odbornej knižnici systémom:

       „vezmi → požičaj → prines“.

     Je kedykoľvek  voľne prístupná pre všetkých žiakov a zamestnancov školy v priestoroch  na chodbe pri odbornej knižnici, vedľa učebne P13.

      


      

       

      

              Zodpovedný pracovník:            Mgr. Jana Jacečková

                                                           jaceckovajana@centrum.sk

      

      

      

      

     Plán činnosti knižnice v šk. r. 2017/2018

      

     exkurzie v odbornej knižnici žiakov našej školy

     čítanie na pokračovanie v žiackom školskom rozhlase

     zriadenie čitárne/oddychového miesta na škole ( v spolupráci so ŽŠR)

     burza kníh ( v spolupráci so ŽŠR)

     prezentácia noviniek v školskej knižnici

     testovanie  čitateľskej gramotnosti (čistenie zubov, umývanie rúk, zdravý životný štýl)

     príspevok do školskej  ročenky na tému „Kniha, ktorá bola pre mňa inšpiráciou.“

     Medzinárodný deň školských knižníc (IASL – Medzinárodná asociácia školského    knihovníctva) = štvrtý októbrový pondelok (23.10.)→ bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL (International Asociacion of School Librarienship) v r. 1999.

                                                                       

     → kampaň: „ Čo mi chýba v školskej knižnici“.

     → tvorivé dielne : Výroba ručného papiera

     ☺ Voľná knižnica – funguje pri odbornej knižnici systémom  „vezmi → požičaj → prines“. Je kedykoľvek  voľne prístupná pre všetkých žiakov a zamestnancov školy v priestoroch  na chodbe pri odbornej knižnici, vedľa učebne P13.

      

     Zodpovedný pracovník:            Mgr. Jana Jacečková

                                                   jaceckovajana@centrum.sk

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie