• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • učiteľ odborných predmetov pre predmet: zdravie a klinika chorôb

   • Úväzok:
    čiastočný
    Dátum nástupu:
    1.9.2019
   • Požiadavky:
    Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore, doplňujúce pedagogické štúdium a minimálne dva roky odbornej praxe, a) všeobecné lekárstvo so špecializáciou na vnútorné lekárstvo alebo chirurgiu
  • učiteľ odborných predmetov pre predmet: patológia

   • Úväzok:
    čiastočný
    Dátum nástupu:
    1.9.2019
   • Požiadavky:
    Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore, doplňujúce pedagogické štúdium a minimálne dva roky odbornej praxe; a) všeobecné lekárstvo so špecializáciou patologická anatómia alebo špec. vnútorné lekárstvo alebo špec. chirurgia
  • učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov - telesná výchova a šport a anglický jazyk

   • Úväzok:
    čiastočný
    Dátum nástupu:
    1.9.2020
   • Požiadavky:
    vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích aprobačných predmetov
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie