• Čistý deň XII - Vyhodnotenie

    • Realizácia preventívneho programu  „Čistý deň XII“  sa v tomto školskom roku  uskutočnila  dňa  25.6. 2019 už tradične v katastri mesta Skalica, v priestoroch kúpaliska v Zlatníckej doline.

     Dvanásty ročník programu  bol ďalším pokračovaním z predchádzajúcich ročníkov  a mal charakter intenzívneho, celodenného výjazdového stretnutia. Zároveň bol ukončením činností preventívnych  aktivít  drogových závislostí a sociálno-patologických javov na Strednej zdravotníckej škole.

     Cieľom denného programu bolo prezentovanie zdravého životného štýlu a výchova k zdravému životnému štýlu, rozvoj morálky a charakteru žiakov. Žiaci a pedagógovia počas celého dňa absolvovali aktivity, ktoré boli pripravené vo vode a na pevnine. Všetky aktivity boli prispôsobené veku účastníkov. Pripravené  edukačné aktivity boli pre žiakov zaujímavé, netradičné, rozvíjali ich samostatnosť, zodpovednosť, aktívnosť, fyzickú zdatnosť, psychickú odolnosť, posilňujú sociálnu a emocionálnu inteligenciu.  V tomto školskom roku sa okrem našich žiakov zapojili i žiaci družobnej strednej školy  SŠPHZ Uherské Hradište, žiaci základných škôl Vajanského, Strážnická, Štvorlístok Skalica a Bernolákova Holíč.  Preventívneho programu  sa z roka na rok zúčastňuje viac účastníkov. I keď sa program uskutočňuje  na veľkej ploche kúpaliska, mrzí nás, že počet účastníkov bohužiaľ musí byť obmedzený kvôli finančným nákladom,  ktoré sa stále zvyšujú.   

     Pozitívne ohlasy všetkých účastníkov tohto dňa nám dávajú oprávnenie a zároveň nás motivujú  pokračovať v ďalšom ročníku, no všetko závisí od finančných príspevkov a sponzorov.      

     XII. ročník projektu finančne podporili: MESTO Skalica, OZ ZDRAVOTNÍK pri SZŠ Skalica, spoločnosť APROXIMA Skalica, ROJA GROUP Petrova Ves.    

     Mediálnym partnerom bolo Záhorácke rádio Skalica.

     Vecné odmeny venovali: MABONEX Piešťany, COOP JEDNOTA Senica, TESCO Skalica, MAGNA TEPLO Bratislava, Zdravé ovocie Trnava, p. Masaryk Skalica.

     Opätovne si vážime ochotu a ústretovosť členov Mestského hasičského zboru pod velením p. Dermíška, ktorý nám každoročne zabezpečujú požiarnu hliadku a veľkú pomoc pri organizovaní. V neposlednom rade tiež aktívnu a ochotnú spoluprácu pracovníkov kúpaliska p. Zelenku a  plavčíkov.

     O perfektnú náladu a hudbu sa postarali Denis Marek a Peter Jánošík, ktorí žiakom spríjemňovali voľný čas sprievodnými aktivitami.   Všetkým Vám  patrí srdečná vďaka.

      

     Vyhodnotenie družstiev:

     Základné školy

     1. ZŠ Strážnická  Skalica                     493 bodov

     2. ZŠ Štvorlístok  Skalica                    480

     3. ZŠ Bernolákova Holíč                     386

     4. ZŠ Vajanského Skalica                    355

      

     Stredné školy                 

     1.  III.A SZŠ Skalica                             495 bodov

     2.  SŠ PHZ Uherské Hradište                458

     3. I. A SZŠ Skalica                                419

     4. II.B  SZŠ Skalica                               410       

     5. SŠPHZ Uherské Hradište                  398

     6. II.A SZŠ Skalica                                209 

     Program bol príjemným spestrením ukončenia školského roka. Žiaci sa lepšie spoznali medzi sebou, upevnili a vytvorili nové priateľstvá. Všetci účastníci si odniesli množstvo nových poznatkov a zážitkov. Niektorí prekonali sami seba, posilnili si svoj zmysel  pre zodpovednosť. Zároveň sme ukázali  žiakom a pedagógom ako sa dá aktívne využívať voľný čas na relaxáciu mladých ľudí. 

     A čo si zaželať na záver?

     Aby sme všetci počas letných  prázdnin načerpali veľa nových síl na ďalšie pokračovanie tejto skvelej aktivity.  

      

                                                                                               Bc. Elena Marková – autorka projektu

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie