• Termíny a podmienky prijímacieho konania - denná forma

    • Termíny doručenia prihlášok

     • Pre denné 4-ročné štúdium pre študijný odbor masér (overenie špeciálnych schopností): 28.2.2020
     • Pre denné 4-ročné štúdium odbor praktická sestra (zdravotnícky asistent): 20.4.2020
     • Pre pomaturitné kvalifikačné štúdium a pre nadstavové štúdium (externá forma): 31.5.2020 resp. 31.7.2020

      

     Termíny a výsledky prijímacích skúšok

     Talentová skúška a overenie vedomostí z profilových predmetov pre denné 4-ročné štúdium pre študijný odbor masér 

     riadny termín:

     20. marca 2020 o 8:30 v budove Strednej zdravotníckej školy v Skalici.

     mimoriadny termín

      marec 2020 (23.3.2020) o 9:00 v budove Strednej zdravotníckej školy v Skalici.

     (pre žiakov, ktorí si podali prihlášky na dve školy a termíny prijímacích skúšok sa prekrývajú, alebo majú iný vážny dôvod nezúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne. Účasť na tomto termíne konzultujte s riaditeľkou školy telefonicky): 034 664 4401

     Každý uchádzač dostane pozvánku Slovenskou poštou.

     Kritériá: 621502_maser_2020_21.pdf

      

     Prijímacia skúška z profilových predmetov pre denné 4-ročné štúdium pre študijný odbor praktická sestra  

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok  11. 5. 2020 o 8:00

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok  14. 5. 2020 o 8:00

     v budove Strednej zdravotníckej školy v Skalici.

     Kritériá: 621502_prakticka_sestra_2020_21.pdf

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie