• Nadpis

    • Škola sa zapojila do projektu, ktorý realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM. Ide o národný projekt, ktorý začal 12. marca 2013. Projekt je zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.

     Prínos pre školu:
      Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
      Podpora autoevalvácie školy
      Zvýšenie prestíže školy 
      Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
     Prínos pre pedagóga:
      Možnosť tvorivo sa podieľať na príprave elektronických testov a úloh
      Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
      Moderný, rýchly a softvérovo bezpečný spôsob hodnotenia žiakov
      Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť žiakmi písaného textu 
     Prínos pre žiaka:
      Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí 
      Atraktívnejšia forma hodnotenia 

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie