• Nadpis

    • Škola sa zapojila do projektu, ktorý realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM. Ide o národný projekt, ktorý začal 12. marca 2013. Projekt je zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.

     Prínos pre školu:
      Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
      Podpora autoevalvácie školy
      Zvýšenie prestíže školy 
      Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
     Prínos pre pedagóga:
      Možnosť tvorivo sa podieľať na príprave elektronických testov a úloh
      Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
      Moderný, rýchly a softvérovo bezpečný spôsob hodnotenia žiakov
      Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť žiakmi písaného textu 
     Prínos pre žiaka:
      Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí 
      Atraktívnejšia forma hodnotenia 

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie