• Slovo dalo slovo...

    • Potreba človeka byť v kontakte s inými ľuďmi, vymieňať si s nimi rôzne informácie, myšlienky, názory a postoje, je jedným z najdôležitejších predpokladov jeho existencie. Komunikácia nie je čosi samozrejmé a náhodné. V minulosti trvalo niekoľko tisíc rokov, kým boli ľudia schopní odovzdávať si informácie navzájom pomocou jazyka. Dnes jestvuje vo svete množstvo jazykov, ktorými ľudia hovoria.

     K rozvoju kompetencií v oblasti komunikácie - základnej interakcie medzi ľuďmi pristupujeme aj v stredných zdravotníckych školách (SZŠ), aby raz ich absolventi vedeli túto adekvátne využiť vo svojej praxi nielen v materinskom, ale aj v cudzom jazyku.

     Nadväzovať kontakty s ľuďmi a pritom rozvíjať jazykové spôsobilosti bol jeden z cieľov Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, v rámci ktorého vycestovala v čase 11.5.-24.5.2014 posledná skupina žiakov SZŠ Skalica spolu so sprievodnou osobou (pedagógom školy) na dvojtýždňovú stáž do rakúskeho Gänserndorfu. Práve tam popri konverzácii spojenej s ošetrovateľskou starostlivosťou u jedného z klientov zariadenia slovo dalo slovo, ako sa u nás na Záhorí hovorí a žiačky našej školy zistili, kto je pán, o ktorého sa práve ony starajú. Do kontaktu prišli so svetoznámou osobnosťou Lotharom Steupom. Dnes už osemdesiattriročný klavirista, komponista a producent, stále však veľmi vitálny pán žije v Barbaraheime, kde svojím príjemným vystupovaním a pekným slovom obohacuje spoluobyvateľov a ostatných pracovníkov. Lotschi, ako ho kamaráti volali, študoval klavír a bicie. Hudbe sa venoval od svojich trinástich rokov a precestoval celý svet. „Niet krajiny, v ktorej som nebol...“ vyjadril sa pri dialógu s nami. Skomponoval viac ako 3000 piesní, nahral 400 gramofónových platní, 50 LP platní, kazety a CD.

     Milý pán Steup, napriek tomu, že ste hrdý Viedenčan a sám hlavné mesto voláte „zlatá Viedeň,“ prajeme Vám spolu so stážistkami veľa zdravia a pokojne prežitých dní v meste Gänserndorf.

     Mgr. Zuzana Macková

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie