• Slovo dalo slovo...

    • Potreba človeka byť v kontakte s inými ľuďmi, vymieňať si s nimi rôzne informácie, myšlienky, názory a postoje, je jedným z najdôležitejších predpokladov jeho existencie. Komunikácia nie je čosi samozrejmé a náhodné. V minulosti trvalo niekoľko tisíc rokov, kým boli ľudia schopní odovzdávať si informácie navzájom pomocou jazyka. Dnes jestvuje vo svete množstvo jazykov, ktorými ľudia hovoria.

     K rozvoju kompetencií v oblasti komunikácie - základnej interakcie medzi ľuďmi pristupujeme aj v stredných zdravotníckych školách (SZŠ), aby raz ich absolventi vedeli túto adekvátne využiť vo svojej praxi nielen v materinskom, ale aj v cudzom jazyku.

     Nadväzovať kontakty s ľuďmi a pritom rozvíjať jazykové spôsobilosti bol jeden z cieľov Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, v rámci ktorého vycestovala v čase 11.5.-24.5.2014 posledná skupina žiakov SZŠ Skalica spolu so sprievodnou osobou (pedagógom školy) na dvojtýždňovú stáž do rakúskeho Gänserndorfu. Práve tam popri konverzácii spojenej s ošetrovateľskou starostlivosťou u jedného z klientov zariadenia slovo dalo slovo, ako sa u nás na Záhorí hovorí a žiačky našej školy zistili, kto je pán, o ktorého sa práve ony starajú. Do kontaktu prišli so svetoznámou osobnosťou Lotharom Steupom. Dnes už osemdesiattriročný klavirista, komponista a producent, stále však veľmi vitálny pán žije v Barbaraheime, kde svojím príjemným vystupovaním a pekným slovom obohacuje spoluobyvateľov a ostatných pracovníkov. Lotschi, ako ho kamaráti volali, študoval klavír a bicie. Hudbe sa venoval od svojich trinástich rokov a precestoval celý svet. „Niet krajiny, v ktorej som nebol...“ vyjadril sa pri dialógu s nami. Skomponoval viac ako 3000 piesní, nahral 400 gramofónových platní, 50 LP platní, kazety a CD.

     Milý pán Steup, napriek tomu, že ste hrdý Viedenčan a sám hlavné mesto voláte „zlatá Viedeň,“ prajeme Vám spolu so stážistkami veľa zdravia a pokojne prežitých dní v meste Gänserndorf.

     Mgr. Zuzana Macková

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie