• Praktická sestra

    • PRAKTICKÁ SESTRA

     od 1.9.2019

     študijný odbor - ukončený maturitnou skúškou

     Formy štúdia:

     • denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy
     • večerné dvojročné (pre absolventov strednej školy s maturitou) -  štúdium je bezplatné.

     prihlaska_ZA_PS_vecerne.doc

     Uplatnenie praktická sestra

     Absolvent študijného odboru  je  pripravený:

     • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií,
     • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
     • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
     • poskytovať odbornú prvú pomoc,
     • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia
     • Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

      

     Školský vzdelávací program SkVP_PS_2019.pdf

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie