• Praktická sestra

    • od 1.9.2019

     Od 1. 9. 2022 je odbor zdravotnícky asistent zaradený do sústavy odborov a nahradí odbor praktická sestra. V súčasnosti sa vedú o názve odboru vedú rokovania.

     študijný odbor - ukončený maturitnou skúškou

     Formy štúdia:

     • denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy
     • večerné dvojročné (pre absolventov strednej školy s maturitou) -  štúdium je bezplatné.


     Uplatnenie praktická sestra

     Absolvent študijného odboru  je  pripravený:

     • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií,
     • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
     • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
     • poskytovať odbornú prvú pomoc,
     • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia
     • Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

      

     Školský vzdelávací program SkVP_PS_2019.pdf

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie