• Informácie pre maturantov

    • Riadny termín EČ a PFIČ MS 2019

     12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

     13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk,  nemecký jazyk, 

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 6. septembra 2019.

     Všetky ďalšie informácie k maturit nájdete  na   https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita 

     Pokyny a ukážky hárkov nájdete tiež na horeuvedenom odkaze v sekcii Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie