• Výtvarná súťaž

    • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Lichardova 1, Skalica vyhlasuje výtvarnú súťaž, ktorá sa uskutoční k príležitosti  60. výročia založenia školy. Cieľom súťaže je upriamiť pozornosť na dôležitosť zdravotníckych povolaní v spoločnosti.

     Téma výtvarnej súťaže znie: „Superhrdinovia v zdravotníctve“.

     Zúčastniť sa môžu žiaci všetkých ročníkov základných škôl, pričom ich práce budú zoradené do troch kategórií a to:

     • 1. kategória:    žiaci prvého stupňa
     • 2. kategória:    žiaci 5., 6. a 7. ročníka
     • 3. kategória:    žiaci 8. a 9. ročníka

                

     Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Strednej zdravotníckej školy a následne vyhodnotené komisiou zostavenou riaditeľkou školy. Víťazné práce v jednotlivých kategóriách budú odmenené drobnými upomienkovými predmetmi.

     Súťažné práce, s údajmi o autorovi (meno, priezvisko, škola, trieda – údaje o žiakovi uveďte na zadnú stranu práce), môžete posielať:

     na adresu školy              Lichardova 1, 909 01  Skalica

     do                                   31. marca 2021

     Prosíme Vás o sprostredkovanie súťaže aj žiakom 2. stupňa u ktorých prebieha dištančné vyučovanie.  Práce môžu  posielať aj rodičia žiakov.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie